Our response to the European Commission’s public consultation for a strong law against deforestation, nature destruction and human rights violations

 

The European Commission has opened an online consultation to ask the public which measures the EU should take to address the EU’s role in deforestation. We have until 10 December 2020 when the consultation will close.This is your chance to take action and make your voice heard on what a new EU law should look like!

The answers from the #Together4Forests campaign focus on our call for strong, new EU legislation to address not only deforestation and forest degradation, but also ecosystem conversion and degradation, as well as the protection of human rights - including Indigenous Peoples and local communities. Some questions have been left unanswered as we do not provide answers to questions which would divert attention away from the need for new legislation or away from the responsibility of our political leaders. For example, we did not favour consumer information as a key solution, since the burden of sustainability should not be put on consumers’ choices only! 

Vores respons på Europa-Kommissionens offentlige høring om en stærk lov mod skovrydning, naturødelæggelse og krænkelser af menneskerettighederne.

Afsnit I: Problemer med skovrydning og skovforringelse


I dette afsnit vil vi bede om din holdning til problemerne med skovrydning og skovforringelse. Afsnittet indeholder spørgsmål om omfanget af problemerne, drivkræfterne bag skovrydning og skovforringelse og Den Europæiske Unions rolle med hensyn til at reducere skovrydning og skovforringelse i forbindelse med produkter, der markedsføres i EU.

Spørgsmål 1.1 I hvilket omfang mener du, at tiltag på EU-plan vedrørende EU's forbrug af varer ville reducere den globale skovrydning og skovforringelse?

 • Slet ikke
 • I meget ringe grad
 • I nogen grad
 • I høj grad
 • I særdeles høj grad
 • Ved ikke

Spørgsmål 1.2 I hvilket omfang bidrager hver af de økonomiske sektorer nedenfor efter din mening til skovrydning og skovforringelse gennem de varer og tjenesteydelser, de leverer (på EU-markedet)? Vurder hver mulighed nedenfor på en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder ikke noget bidrag, 2 et lille bidrag, 3 et moderat bidrag, 4 et stort bidrag og 5 et meget stort bidrag.

  1 2 3 4 5 Ved ikke
Animalske fødevarer og nonfood (f.eks. uld, læder)
Kemikalier
Byggeri/infrastruktur
Energi/biobrændsler
Fremstillingsvirksomhed
Andre tjenester (f.eks. uddannelse, hospitaler, rådgivningstjenester, IKT)
Tekstiler
Minedrift/olie og gas
Sektoren for plantebaserede fødevarer og foderstoffer
Turisme
Transport
Andet

Spørgsmål 1.2.1 Hvis andet, angiv da hvilke(n) sektor(er)

Vores indsendelse:

Alle sektorer og råvarer er relevante for EU-lovgivningen, herunder finanssektoren. De bør ikke kun vurderes ud fra deres indvirkning på skovrydning og skovforringelse, men også for økosystemkonvertering og nedbrydning af økosystemet og krænkelser af menneskerettighederne.

Spørgsmål 1.3 I hvilket omfang bidrager følgende varegrupper efter din mening til skovrydning og skovforringelse som følge af forbruget af dem på EU-markedet? Vurder hver mulighed nedenfor på en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder ikke noget bidrag, 2 et lille bidrag, 3 et moderat bidrag, 4 et stort bidrag og 5 et meget stort bidrag.

  1 2 3 4 5 Ved ikke
Animalske produkter (f.eks. animalsk fedt, blod, kød, mælk, æg, hud, uld og produkter fremstillet af disse råvarer)
Korn (f.eks. hvede, majs, ris, byg, havre, rug, durra)
Foderafgrøder (dvs. afgrøder, der hovedsagelig dyrkes med henblik på foder)
Frugt og grøntsager
Industriafgrøder (f.eks. gummi, tobak, fiberafgrøder)
Mineprodukter (f.eks. ædelmetaller, malm, kul)
Olie og gas
Olieholdige afgrøder (f.eks. sojabønner, palmeolie, raps, solsikke, rapsolie, sennep, hør, purgernød, kokosolie og hamp)
Stimulerende stoffer (kaffe, kakao og te)
Sukkerafgrøder
Træ og træbaserede råvarer, herunder papirmasse og træpiller
Andet

Kvartal 1.3.1 Hvis andet, angiv da, hvilke(n) varegruppe(r) der er tale om

Vores indsendelse:

Alle råvarer er relevante for EU-lovgivningen. De bør vurderes løbende baseret på objektive og videnskabelige kriterier for deres indvirkning på skovrydning, skovnedbrydning, økosystemkonvertering og nedbrydning og krænkelser af menneskerettighederne.

Spørgsmål 1.4 I hvilket omfang bidrager følgende faktorer efter din mening til forbrug (i EU) af produkter, der er forbundet med skovrydning og skovforringelse? Vurder hver mulighed nedenfor på en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder ikke noget bidrag, 2 et lille bidrag, 3 et moderat bidrag, 4 et stort bidrag og 5 et meget stort bidrag.

  1 2 3 4 5 Ved ikke
Manglende kendskab til specifikke produkters eller virksomheders bidrag til skovrydning
Mangel på vedtagne regler/standarder med henblik på at definere "skovrydningsfrie" produkter eller varer
Mangel på produkter fra "rene" forsyningskæder
Manglende pålidelighed af produkter, der markedsføres som skovvenlige eller skovrydningsfri
Den pris, der betales for disse produkter, afspejler ikke de negative sociale/miljømæssige eksterne effekter, der skyldes den indvirkning, fremstillingen af dem har skovene.
Forordninger begrænser ikke salget af varer, der er forbundet med skovrydning.
Unøjagtig eller utilstrækkelig rapportering om aktiviteternes indvirkning på skovene
Borgerne har ikke råd til at købe skovrydningsfrie produkter, som markedsføres til højere priser
Andet

Spørgsmål 1.4.1 Hvis andet, angiv da hvilke(n) faktor(er)

Spørgsmål 1.5 I hvilket omfang bidrager følgende problemer efter din mening til skovrydning og skovforringelse? Vurder hver mulighed nedenfor på en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder ikke noget bidrag, 2 et lille bidrag, 3 et moderat bidrag, 4 et stort bidrag og 5 et meget stort bidrag.

  1 2 3 4 5 Ved ikke
Mangel på forsvarlige politikker på globalt plan, der omhandler til skovrydning og skovforringelse
Mangel på forsvarlige politikker på EU-plan, som minimerer bidraget til skovrydning og skovforringelse
Mangel på forsvarlige politikker på nationalt/subnationalt plan, som minimerer bidraget til skovrydning og skovforringelse i EU's medlemsstater
Mangel på forsvarlige politikker på nationalt/subnationalt plan, som minimerer bidraget til skovrydning og skovforringelse i lande uden for EU
Manglende håndhævelse af eksisterende politikker i EU's medlemsstater
Manglende håndhævelse af eksisterende politikker i lande uden for EU
Mangel på investeringer i bæredygtig arealforvaltning i lande, der oplever skovrydning og skovforringelse i EU's medlemsstater
Mangel på investeringer i bæredygtig arealforvaltning i lande, der oplever skovrydning og skovforringelse i lande uden for EU
Korruption i offentlige institutioner i EU's medlemsstater
Korruption i offentlige institutioner i lande uden for EU
Manglende interesse i og/eller politisk lederskab vedrørende spørgsmålet i EU's medlemsstater
Manglende interesse i og/eller politisk lederskab vedrørende spørgsmålet uden for EU
Fattigdom, usikker jordbesiddelse, manglende ressourcer og andre problemer i lande, der oplever skovrydning og skovforringelse
Andet

Spørgsmål 1.5.1 Hvis andet, angiv da hvilke(t) problem(er)

Afsnit II: Ansvar for beslutningstagning


Følgende spørgsmål har til formål at afdække dine synspunkter om hvilke(t) myndighedsniveau(er), der bør være ansvarlig(e) for bekæmpelse af skovrydning og skovforringelse forbundet med forbruget i EU.

Spørgsmål 2.1 På hvilket myndighedsniveau bør foranstaltninger til bekæmpelse af skovrydning og skovforringelse i EU udformes og gennemføres (dvs. på hvilket niveau vil de være mest effektive)?

Multiple choice question
 • Lokalt/subnationalt i EU's medlemsstater
 • Nationalt i EU's medlemsstater
 • EU-plan
 • Internationalt plan
 • Ved ikke

Afsnit III: Potentielle foranstaltninger på efterspørgselssiden og deres virkninger


De følgende spørgsmål omhandler din holdning til arten og omfanget af mulige foranstaltninger til at bremse skovrydning og skovforringelse, der kædes sammen med Den Europæiske Unions fodaftryk. De foreslåede foranstaltninger omfatter en række lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige løsningsmodeller.

Spørgsmål 3.1 Hvordan vil oplysninger om skovrydning og ødelæggelse af skove fra et forbrugersynspunkt påvirke, hvilke produkter og tjenesteydelser du køber?

 • Slet ikke
 • Ikke meget
 • Hverken/eller
 • I nogen grad
 • I særdeles høj grad
 • Ved ikke

Spørgsmål 3.2 Under hensyntagen til omkostninger og fordele, hvilket udbud af varer forbundet med skovrydning og skovforringelse bør da efter din mening være omfattet af EU's fremtidige politiske foranstaltninger?

 • Et stort antal produkter, herunder alle (eller næsten alle), der har en potentiel indvirkning på skovrydning
 • Et reduceret antal produkter med fokus på dem, der har størst virkning
 • Ved ikke

Spørgsmål 3.3 Hvilken form for problemer forbundet med produkternes oprindelse bør EU's fremtidige foranstaltninger efter din mening tage højde for?

 • Deres lovlighed, forstået som overholdelsen af de retlige krav i deres oprindelsesland med hensyn til skovbrug og ændringer i arealanvendelsen
 • Deres skovrelaterede bæredygtighed, forstået som deres overholdelse af EU's fastlagte krav (der er i overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens regler, og som bygger på internationale forpligtelser) med hensyn til skovbrug og ændringer i arealanvendelsen baseret på en EU-definition af begrebet "skovrydningsfri"
 • Både produkternes lovlighed og deres skovbaserede bæredygtighed som defineret ovenfor
 • Ved ikke
 • Andet

Spørgsmål 3.3.1 Hvis du har valgt både lovlighed og skovrelateret bæredygtighed, bedes du angive, hvordan du mener, dette kan opnås

Vores indsendelse:

Varer bør ikke markedsføres i EU, hvis der er risiko for, at de produceres i strid med oprindelseslandsloven, medmindre de opfylder EU's bæredygtighedskriterier for at forhindre ødelæggelse af skov og økosystem og menneskerettighedskrænkelser.

Spørgsmål 3.3.2 Hvis du har valgt andet, uddyb da venligst

Spørgsmål 3.4 Hvilke typer af skov bør prioriteres i foranstaltningerne til nedbringelse af miljøskader som følge af skovrydning og skovforringelse? Benyt venligst en skala fra 1 til 5, hvor 1 er på ingen måde vigtig, og 5 er meget vigtig.

  1 2 3 4 5 Ved ikke
Primærskov (forstået som "naturligt regenererede skove af hjemmehørende arter, hvor der ikke er nogen klart synlige tegn på menneskelige aktiviteter, og hvor de økologiske processer ikke er forstyrret i væsentlig grad")
Andre naturligt regenererede skove (dvs. en naturligt regenereret skov, hvor der er klart synlige tegn på menneskelige aktiviteter)
Plantageskov (defineret som "en skov der, når den er opvokset, hovedsagelig består af træer, der er plantet ved tilplantning og/eller bevidst tilsåning")
Andet (angiv venligst nærmere)

Spørgsmål 3.4.1 Hvis andet, angiv da typen af skov

Spørgsmål 3.5 Mener du, at man kan kompensere for skovrydninger (f.eks. rydning af skove for at erstatte dem med afgrødeplantager) på ét sted ved at plante træer et andet sted med henblik på at vurdere, om et produkt er skovrydningsfrit?

 • Ja
 • Nej
 • Kun til en vis grad
 • Kun for bestemte typer skove (angiv venligst hvilke)
 • Ved ikke

Spørgsmål 3.6 Hvilke tiltag på nedenstående liste finder du mest egnede for at løse problemet om skovrydning og skovforringelse i forbindelse med EU's forbrug? Bemærk, at nogle af nedenstående foranstaltninger supplerer hinanden og kan kombineres. Vurder hver foranstaltning på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er overhovedet ikke egnet, 2 er ikke ret egnet, 3 er neutral, 4 er noget egnet og 5 er helt egnet.

  1 2 3 4 5 Ved ikke
Et krav eller en standard om at være skovrydningsfri, som varer eller produkter skal overholde for at kunne markedsføres i EU (og følgelig et forbud mod at markedsføre varer, der ikke opfylder disse standarder i overensstemmelse med EU's internationale forpligtelser)
Frivillig mærkning (f.eks. ligesom mærkning for økologiske produkter)
Obligatorisk mærkning (f.eks. svarende til varedeklarationen på fødevarer)
Offentlige nationale ordninger for verifikation af lovlighed, liste over forbudte operatører, kort over lande og forbud mod eksport til EU (gentagelse, med de nødvendige tilpasninger, af gældende EU-lovgivning om ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri)
Frivillig due diligence
Obligatorisk due diligence
Obligatorisk offentligt certificeringssystem
Private certificeringsordninger, både nye og de ordninger, der allerede findes på EU-markedet
Opbygning af benchmarking eller landevurderinger (f.eks. indeks), der viser, hvilke lande der er udsat for og effektivt bekæmper skovrydning eller skovforringelse, til oplysningsbrug
Fremme gennem handels- og investeringsaftaler af handel med lovlige og bæredygtige produkter
Obligatorisk offentliggørelse af oplysninger (herunder virksomheders ikke-finansielle oplysninger)
Udviklings- og samarbejdsbistand til producerende lande
Forbrugeroplysningskampagner i EU
Grønt diplomati
Andre foranstaltninger (uddyb venligst)

Spørgsmål 3.6.1 Hvis andet, angiv da hvilke(n) foranstaltning(er)

Vores indsendelse:

Mens ny lovgivning er prioritet, er det også vigtigt at styrke andre politiske foranstaltninger, herunder samarbejde med producenter og andre forbrugerlande for at tackle skovrydning, skovforringelse eller nedbrydning af naturlige økosystemer og krænkelser af menneskerettighederne.

Spørgsmål 3.7 Hvis en due diligence-tilgang, eller nogle af dens elementer, skulle betragtes som en løsningsmodel (også i kombination med andre foranstaltninger), hvilke af de følgende ville du da finde mest hensigtsmæssige?

 • En obligatorisk, produktspecifik tilgang, der fokuserer på information, risikovurdering og risikobegrænsning i hele forsyningskæden
 • En generel indstilling med fokus på bæredygtig virksomhedsledelse, der omfatter menneskerettigheder, en pligt til miljømæssig omhu og obligatorisk due diligence på tværs af økonomiske værdikæder
 • En frivillig tilgang til at identificere, forebygge, afbøde og redegøre for metoder til at håndtere faktiske og potentielle negative virkninger i driften, forsyningskæden og andre dele af forretningsaktiviteten
 • Andet (angiv nærmere)
 • Ved ikke

Spørgsmål 3.8. Hvis tilgangen med ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri eller nogle af dens elementer skulle betragtes som en løsningsmodel (også i kombination med andre), hvilket af følgende elementer ville du da finde relevante?

Multiple choice question
 • Pålægge tredjelande at indføre deres egne offentlige nationale lovlighedskontrolordninger med henblik på salg af produkter til EU
 • Sanktioner over for EU-lande og -operatører, der ikke overholder reglerne
 • Liste over forbudte operatører
 • Kort over lande, hvor eksport fra tredjelande, der ikke opfylder visse kriterier, kan forbydes fra EU
 • Andet (angiv nærmere)
 • Ved ikke

Afsnit IV: Afsluttende bemærkninger


Spørgsmål 4.1 Har du yderligere overvejelser (som ikke er uddybet i resten af spørgeskemaet) om emnet EU's forbrug og skovrydning og skovforringelse?

 • Ja (uddyb venligst)
 • Nej

Spørgsmål 4.1.1 Hvis ja, angiv nærmere

Vores indsendelse:

Ny lovgivning er nødvendig for at sikre, at råvarer på EU-markedet er bæredygtige, fri for konvertering og nedbrydning af naturlige skove og andre økosystemer og kan igennem hele forsyningskæden. Loven skal overholde internationale standarder og forpligtelser vedrørende menneskerettigheder. Oprindelige folk og lokale samfund, der er afhængige af skove, skal anerkendes. Loven skal også gælde for den finansielle sektor, herunder banker.

Spørgsmål 4.2 Kan du anbefale organisationer, virksomheder eller forskere, som vi kan kontakte for at indsamle yderligere oplysninger om dette emne?