Our response to the European Commission’s public consultation for a strong law against deforestation, nature destruction and human rights violations

 

The European Commission has opened an online consultation to ask the public which measures the EU should take to address the EU’s role in deforestation. We have until 10 December 2020 when the consultation will close.This is your chance to take action and make your voice heard on what a new EU law should look like!

The answers from the #Together4Forests campaign focus on our call for strong, new EU legislation to address not only deforestation and forest degradation, but also ecosystem conversion and degradation, as well as the protection of human rights - including Indigenous Peoples and local communities. Some questions have been left unanswered as we do not provide answers to questions which would divert attention away from the need for new legislation or away from the responsibility of our political leaders. For example, we did not favour consumer information as a key solution, since the burden of sustainability should not be put on consumers’ choices only! 

Vastauksemme Komission julkiseen kuulemiseen vahvan EU lain puolesta, metsäkadon ja ekosysteemien tuhoamisen ja ihmisoikeusrikkomusten estämiseksi.

Osa I: Metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä aiheutuvat ongelmat


Tässä osassa kysytään mielipidettäsi metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä. Tässä osassa kysymykset koskevat ongelmien laajuutta, metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen aiheuttajia sekä Euroopan unionin roolia EU:n markkinoille saatettuihin tuotteisiin liittyvän metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen vähentämisessä.

K 1.1. Missä määrin hyödykkeiden kulutusta EU:ssa koskevat EU:n tason toimet vähentäisivät mielestäsi maailman metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä?

 • Eivät lainkaan
 • Hyvin vähän
 • Jonkin verran
 • Melko paljon
 • Erittäin paljon
 • En osaa sanoa

K 1.2. Missä määrin kukin seuraavassa esitetyistä talouden aloista mielestäsi aiheuttaa metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä (EU:n markkinoilla) tarjoamiensa hyödykkeiden ja palvelujen kautta? Arvioi kukin jäljempänä esitetty vaihtoehto numeroin yhdestä viiteen siten, että 1 merkitsee ”ei lainkaan”, 2 ”hyvin vähän”, 3 ”jonkin verran”, 4 ”melko paljon” ja 5 ”erittäin paljon”.

  1 2 3 4 5 En osaa sanoa
Eläinperäisten elintarvikkeiden ja eläimistä saatavien muiden tuotteiden (esim. villa, nahka) ala
Kemikaalit
Rakennusala/infrastruktuuri
Energia/biopolttoaineet
Valmistusteollisuus
Muut palvelut (esim. koulutus, sairaalat, neuvontapalvelut, tieto- ja viestintätekniikka)
Tekstiilit
Kaivosteollisuus / öljy ja kaasu
Kasviperäiset elintarvikkeet ja rehuala
Matkailu
Kuljetus
Muu

K 1.2.1. Jos ”Muu”, täsmennä ala(t):

Vastauksemme:

Kaikki toimialat ovat keskeisiä tämän EU lainsäädännön kannalta, mukaan lukien finanssiala. Metsäkadon ja metsien heikkenemisen lisäksi niiden vaikutukset myös muiden ekosysteemien heikkenemiseen ja ihmisoikeusrikkomuksiin tulee arvioida.

K 1.3. Missä määrin seuraavat hyödykeryhmät aiheuttavat mielestäsi metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä, koska niitä kulutetaan EU:n markkinoilla? Arvioi kukin jäljempänä esitetty vaihtoehto numeroin yhdestä viiteen siten, että 1 merkitsee ”ei lainkaan”, 2 ”hyvin vähän”, 3 ”jonkin verran”, 4 ”melko paljon” ja 5 ”erittäin paljon”.

  1 2 3 4 5 En osaa sanoa
Eläinperäiset tuotteet (esim. eläinrasva, veri, liha, maito, munat, nahka, villa ja näistä raaka-aineista valmistetut tuotteet)
Vilja (esim. vehnä, maissi, riisi, ohra, kaura, ruis, durra)
Rehukasvit (eli kasvit, joita viljellään pääasiassa eläinten rehuksi)
Hedelmät ja vihannekset
Teollisuuskasvit (esim. kumi, tupakka, kuitukasvit)
Kaivostuotteet (esim. jalometallit, malmi, hiili)
Öljy ja kaasu
Öljykasvit (esim. soijapapu, palmu, rapsi, auringonkukka, canola, sinappi, pellava, öljyjatropa, kookos, hamppu)
Piristeet (kahvi, kaakao, tee)
Sokerikasvit
Puu ja puupohjaiset hyödykkeet, myös massa ja puupelletit
Muu

K 1.3.1. Jos ”Muu”, täsmennä hyödykeryhmä(t):

Vastauksemme:

EU lainsäädännön tulee kattaa kaikki hyödykkeet ja niiden vaikutukset metsäkatoon, metsien ja muiden ekosysteemien heikkenemiseen ja ihmisoikeusrikkomuksiin tulee arvoida säännöllisesti objektiivisilla ja tieteellisillä kriteereillä.

K 1.4. Missä määrin seuraavat tekijät lisäävät mielestäsi (EU:ssa) metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen liittyvien tuotteiden kulutusta? Arvioi kukin jäljempänä esitetty vaihtoehto numeroin yhdestä viiteen siten, että 1 merkitsee ”ei lainkaan”, 2 ”hyvin vähän”, 3 ”jonkin verran”, 4 ”melko paljon” ja 5 ”erittäin paljon”.

  1 2 3 4 5 En osaa sanoa
Tiedon puute tiettyjen tuotteiden ja yritysten yhteydestä metsäkadon vauhdittumiseen
Hyväksyttyjen säädösten/standardien puuttuminen ”metsäkatoa aiheuttamattomien” tuotteiden tai hyödykkeiden määrittelemiseksi
”Puhtaista” toimitusketjuista saatavien tuotteiden huono saatavuus
Metsäystävällisinä tai metsäkatoa aiheuttamattomina markkinoidut tuotteet eivät ole luotettavia
Näistä tuotteista maksettava hinta ei vastaa niiden tuotannosta metsille aiheutuvien vaikutusten kielteisiä yhteiskunnallisia kustannuksia / ympäristökustannuksia
Säännöksillä ei rajoiteta metsäkatoon liittyvien tuotteiden myyntiä
Liiketoiminnan vaikutuksista metsiin ei raportoida täsmällisesti tai riittävästi
Kansalaisilla ei ole varaa ostaa metsäkatoa aiheuttamattomia tuotteita, joiden hinta markkinoilla on korkeampi
Muu

K 1.4.1. Jos ”Muu”, täsmennä tekijä(t):

K 1.5. Missä määrin seuraavat ongelmat aiheuttavat mielestäsi metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä? Arvioi kukin jäljempänä esitetty vaihtoehto numeroin yhdestä viiteen siten, että 1 merkitsee ”ei lainkaan”, 2 ”hyvin vähän”, 3 ”jonkin verran”, 4 ”melko paljon” ja 5 ”erittäin paljon”.

  1 2 3 4 5 En osaa sanoa
Maailmanlaajuisen vakaan politiikan puuttuminen, mikä vauhdittaa metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä
Sellaisen EU:n tason vakaan politiikan puuttuminen, jolla minimoidaan metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä
Sellaisen kansallisen/alueellisen tai paikallisen tason vakaan politiikan puuttuminen, jolla minimoidaan metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä EU:n jäsenvaltioissa
Sellaisen kansallisen/alueellisen tai paikallisen tason vakaan politiikan puuttuminen, jolla minimoidaan metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä EU:n ulkopuolisissa maissa
Nykyisen politiikan täytäntöönpanon valvonnan puute EU:n jäsenvaltioissa
Nykyisen politiikan täytäntöönpanon valvonnan puute EU:n ulkopuolisissa maissa
Kestävään maankäyttöön tehtävien investointien puute metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä kärsivissä EU:n jäsenvaltioissa
Kestävään maankäyttöön tehtävien investointien puute metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä kärsivissä EU:n ulkopuolisissa maissa
Korruptio EU:n jäsenvaltioiden julkisissa instituutioissa
Korruptio EU:n ulkopuolisten maiden julkisissa instituutioissa
Aihetta koskeva mielenkiinnon ja/tai poliittisen johtajuuden puute EU:n jäsenvaltioissa
Aihetta koskeva mielenkiinnon ja/tai poliittisen johtajuuden puute EU:n ulkopuolisissa maissa
Köyhyys, epäselvät maanomistusjärjestelyt, resurssipula ja muut ongelmat metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä kärsivissä maissa
Muu

K 1.5.1. Jos ”Muu”, täsmennä ongelma(t):

Osa II: Päätöksentekovastuu


Seuraavilla kysymyksillä kerätään näkemyksiä hallintotaso(i)sta, jonka (joiden) olisi mielestäsi oltava vastuussa metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen puuttumisesta EU:n kulutuksen osalta.

K 2.1 Millä hallintotasolla toimenpiteet EU:n aiheuttamaan metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen puuttumiseksi olisi mielestäsi suunniteltava ja pantava täytäntöön (eli millä tasolla ne olisivat tehokkaimpia)?

Multiple choice question
 • Paikallisella/alueellisella tasolla EU:n jäsenvaltioissa
 • Kansallisella tasolla EU:n jäsenvaltioissa
 • EU:n tasolla
 • Kansainvälisellä tasolla
 • En osaa sanoa

Osa III: Mahdolliset kysyntään vaikuttavat toimenpiteet ja niiden vaikutukset


Seuraavissa kysymyksissä toivotaan mielipidettäsi niiden mahdollisten toimenpiteiden luonteesta ja laajuudesta, joilla pyritään hillitsemään Euroopan unionin jalanjälkeen liittyvää metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä. Ehdotettuihin toimenpiteisiin sisältyy monenlaisia sääntelyyn liittyviä ja muita toimintapoliittisia vaihtoehtoja.

K 3.1. Miten tiedot ostamiesi tuotteiden ja palvelujen vaikutuksesta metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen vaikuttavat ostopäätöksiisi kuluttajana?

 • Eivät lainkaan
 • Eivät paljon
 • Neutraali vaikutus
 • Jonkin verran
 • Erittäin paljon
 • En osaa sanoa

K 3.2. Mitkä metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen liittyvät tuotteet EU:n tulevien politiikkatoimien olisi mielestäsi katettava, kun otetaan huomioon kustannukset ja hyödyt?

 • Suuri määrä tuotteita, myös kaikki (tai lähes kaikki) tuotteet, joilla on mahdollisesti vaikutusta metsäkatoon
 • Rajattu määrä tuotteita keskittyen niihin, joiden vaikutus on suurin
 • En osaa sanoa

K 3.3 Mitä tuotteiden alkuperään liittyviä kysymyksiä EU:n tulevien toimenpiteiden olisi mielestäsi koskettava?

 • Tuotteiden laillisuutta, eli sitä, ovatko ne alkuperämaan metsätaloutta ja maankäytön muutosta koskevien oikeudellisten vaatimusten mukaisia
 • Tuotteiden metsiin liittyvää kestävyyttä, eli sitä, ovatko ne EU:n (WTO:n sääntöjen pohjalta ja kansainvälisten sitoumusten mukaisesti) määrittelemien metsätaloutta ja maankäytön muutosta koskevien vaatimusten mukaisia perustuen EU:n määritelmään ”metsäkatoa aiheuttamaton”
 • Sekä laillisuutta että metsiin liittyvää kestävyyttä edellä esitetyn mukaisesti
 • En osaa sanoa
 • Muu

K 3.3.1. Jos valitsit sekä laillisuuden että metsiin liittyvän kestävyyden, kerro tässä, miten se olisi mielestäsi saavutettavissa:

Vastauksemme:

Sellaisia hyödykkeitä joiden tuotanto on mahdollisesti rikkonut tuottajamaan lainsäädäntöä ei tule saattaa EU:n markkinoille elleivät ne täytä EU lainsäädännön vaatimuksia ekosysteemien tuhon ja ihmisoikeusrikkomusten estämiseksi.

K 3.3.2. Jos ”Muu”, täsmennä:

K 3.4 Minkälaiset metsät olisi asetettava etusijalle toimenpiteissä, joilla pyritään minimoimaan metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen aiheuttamia ympäristövahinkoja? Arvioi metsätyypit numeroin yhdestä viiteen siten, että 1 ei ole lainkaan tärkeä ja 5 on erittäin tärkeä.

  1 2 3 4 5 En osaa sanoa
Luonnontilainen metsä (joka määritellään luontaisesti uudistuvaksi kotoperäisten lajien metsäksi, jossa ei ole selkeitä ja näkyviä merkkejä ihmisen toiminnasta ja jossa ekologiset prosessit eivät ole merkittävästi häiriintyneet)
Muu luontaisesti uudistuva metsä (eli luontaisesti uudistuva metsä, jossa on selkeitä ja näkyviä merkkejä ihmisen toiminnasta)
Viljelymetsä (joka määritelmän mukaan on metsää, joka täysikasvuisena muodostuu pääosin istutetuista ja/tai tarkoituksellisesti kylvetyistä puista)
Muu (täsmennä)

K 3.4.1. Jos ”Muu”, täsmennä metsätyyppi (-tyypit):

K 3.5. Voidaanko metsäkato (esimerkiksi hakkuu, jonka jälkeen metsän tilalle istutetaan viljelykasveja) yhdessä paikassa kompensoida istuttamalla puita toiseen paikkaan arvioitaessa sitä, onko tuote metsäkatoa aiheuttamaton?

 • Kyllä
 • Ei
 • Vain jossain määrin
 • Vain tietyntyyppisten metsien osalta (ilmoita metsätyypit)
 • En osaa sanoa

K 3.6. Millä seuraavan luettelon toimenpiteistä pystytään parhaiten puuttumaan EU:n kulutukseen liittyvään metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen ongelmaan? Huomaa, että jotkin jäljempänä esitetyt toimenpiteet ovat täydentäviä ja niitä voidaan yhdistää. Arvioi toimenpiteet numeroin yhdestä viiteen siten, että 1 merkitsee täysin soveltumatonta, 2 jossain määrin soveltumatonta, 3 neutraalia, 4 jonkin verran soveltuvaa ja 5 täysin soveltuvaa.

  1 2 3 4 5 En osaa sanoa
Vaatimus tai standardi ”metsäkatoa aiheuttamaton”, joka hyödykkeen tai tuotteen on tuoteluokassaan täytettävä, jotta se voidaan saattaa EU:n markkinoille (ja vastaavasti EU:n kansainvälisten sitoumusten mukainen kielto näitä standardeja täyttämättömien hyödykkeiden markkinoille saattamiselle)
Vapaaehtoiset merkinnät (esim. luomutuotteiden luomumerkintöjen tavoin)
Pakolliset merkinnät (esim. elintarvikkeiden ravitsemustietoja koskevien merkintöjen tavoin)
Julkiset kansalliset laillisuuden varmentamisjärjestelmät, kiellettyjen toimijoiden luettelo, maiden luokittelu tiettyjen kriteereiden perusteella ja vientikielto EU:hun (laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta eli LIS-kalastusta koskevan EU:n lainsäädännön pohjalta tarvittavin mukautuksin)
Vapaaehtoinen asianmukainen huolellisuus
Pakollinen asianmukainen huolellisuus
Pakollinen julkinen sertifiointijärjestelmä
Yksityiset sertifiointijärjestelmät, uudet ja EU:n markkinoilla jo käytössä olevat
Vertailut tai maakohtaiset arvioinnit (esim. luettelot), josta on nähtävissä, mitkä maat ovat alttiita metsäkadolle ja metsien tilan heikkenemiselle ja mitkä torjuvat niitä tehokkaasti
Laillisten ja kestävien tuotteiden kaupan edistäminen kauppa- ja investointisopimuksilla
Tietojen pakollinen julkaiseminen (myös yritysten muu kuin tilinpäätösraportointi)
Kehitys- ja yhteistyöapu tuottajamaille
Kuluttajille suunnatut tiedotuskampanjat EU:ssa
Vihreä diplomatia
Muut toimenpiteet (täsmennä)

K 3.6.1. Jos ”Muut”, täsmennä toimenpiteet:

Vastauksemme:

Uuden EU lain tulee olla ensisijainen toimenpide, mutta myös muut politiikkatoimet kuten yhteistyön vahvistaminen tuottajamaiden ja muiden kuluttajamaiden kanssa on tärkeää metsäkadon, metsien ja muiden ekosysteemien tilan heikkenemisen ja ihmisoikeusrikkomusten estämiseksi.

K 3.7. Jos vaihtoehtona harkittaisiin asianmukaisen huolellisuuden lähestymistapaa tai joitakin sen osatekijöitä (myös muihin toimenpiteisiin yhdistettynä), mitkä seuraavista asianmukaisen huolellisuuden lähestymistavoista soveltuisivat tähän mielestäsi parhaiten?

 • Pakollinen tuotekohtainen lähestymistapa, jossa keskitytään tiedottamiseen, riskinarviointiin ja riskin lieventämiseen koko toimitusketjussa
 • Yleinen lähestymistapa, jossa keskitytään kestävään hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään ja käsitellään ihmisoikeuksia sekä ympäristöön liittyvää huolellisuusvelvollisuutta ja pakollista asianmukaista huolellisuutta taloudellisissa arvoketjuissa
 • Vapaaehtoinen lähestymistapa, jossa määritellään, ehkäistään ja lievennetään todellisia ja mahdollisia kielteisiä vaikutuksia toiminnassa, toimitusketjussa ja muissa yrityssuhteissa ja selvennetään keinoja puuttua niihin
 • Muu (täsmennä)
 • En osaa sanoa

K 3.8. Jos vaihtoehtona harkittaisiin samanlaista lähestymistapaa kuin laittomaan, ilmoittamattomaan ja sääntelemättömään kalastukseen eli LIS-kalastukseen sovelletaan, tai joitakin tällaisen lähestymistavan osatekijöitä (myös muihin lähestymistapoihin yhdistettynä), mitkä seuraavista osatekijöistä olisivat mielestäsi merkityksellisiä?

Multiple choice question
 • Kolmansien maiden velvoittaminen perustamaan omat julkiset kansalliset varmentamisjärjestelmät, jotta ne voivat myydä tuotteita EU:hun
 • Seuraamukset EU-maille ja toimijoille, jotka eivät noudata sääntöjä
 • Kiellettyjen toimijoiden luettelo
 • Maiden luokittelu tiettyjen kriteereiden perusteella eli tuonti EU:hun voitaisiin kieltää, jos tietyt kriteerit eivät täyty
 • Muu (täsmennä)
 • En osaa sanoa

Osa IV: Loppuhuomautukset


K 4.1. Haluatko esittää lisää ajatuksia (joita ei ole käsitelty tässä kyselyssä) EU:n kulutukseen liittyvästä metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä?

 • Kyllä (täsmennä)
 • Ei

K 4.1.1. Jos vastasit ”Kyllä”, täsmennä:

Vastauksemme:

EU tarvitsee uuden lain varmistamaan että EU:n markkinoilla myytävät hyödykkeet on tuotettu kestävästi, eikä niiden toimitusketjuihin liity metsäkatoa tai muuta ekosysteemien heikkenemistä ja että niiden toimitusketjut ovat jäljitettäviä. Tämän lain tulee kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeussitoumuksia ja tunnustaa alkuperäiskansojen sekä paikallisten, metsistä riippuvaisten yhteisöjen oikeudet. Lain tulee myös kattaa finanssiala ja pankit.

K 4.2. Voitko suositella organisaatioita, yrityksiä tai tutkijoita, joihin voisimme ottaa yhteyttä kerätäksemme lisätietoja tästä aiheesta?