Our response to the European Commission’s public consultation for a strong law against deforestation, nature destruction and human rights violations

 

The European Commission has opened an online consultation to ask the public which measures the EU should take to address the EU’s role in deforestation. We have until 10 December 2020 when the consultation will close.This is your chance to take action and make your voice heard on what a new EU law should look like!

The answers from the #Together4Forests campaign focus on our call for strong, new EU legislation to address not only deforestation and forest degradation, but also ecosystem conversion and degradation, as well as the protection of human rights - including Indigenous Peoples and local communities. Some questions have been left unanswered as we do not provide answers to questions which would divert attention away from the need for new legislation or away from the responsibility of our political leaders. For example, we did not favour consumer information as a key solution, since the burden of sustainability should not be put on consumers’ choices only! 

Nasza odpowiedź na konsultacje publiczne Komisji Europejskiej w związku z zapowiedzią ustanowienia surowego prawa przeciw wylesianiu, niszczeniu przyrody i łamaniu praw człowieka.

Sekcja I: Problem wylesiania i degradacji lasów


Ta sekcja dotyczy Państwa opinii na temat kwestii wylesiania i degradacji lasów. Zawiera ona pytania dotyczące skali tych problemów, czynników powodujących wylesianie i degradację lasów oraz roli Unii Europejskiej w ograniczeniu wylesiania i degradacji lasów związanych z produktami wprowadzanymi na rynek UE.

P1.1 W jakim stopniu Państwa zdaniem interwencja na poziomie UE w zakresie konsumpcji towarów w UE ograniczyłaby światowe wylesianie i degradację lasów?

 • W ogóle nie
 • W niewielkim stopniu
 • W pewnym stopniu
 • W znacznym stopniu
 • W bardzo wysokim stopniu
 • Nie wiem

P1.2 W jakim stopniu Państwa zdaniem każdy z poniższych sektorów gospodarki przyczynia się do wylesiania i degradacji lasów za sprawą towarów i usług, jakie zapewnia (na rynku UE)? Prosimy ocenić każdy z poniższych wariantów w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak wpływu, 2 oznacza „w znikomym stopniu”, 3 - „w umiarkowanym stopniu”, 4 - „w wysokim stopniu”, a 5 - „w bardzo wysokim stopniu”.

  1 2 3 4 5 Nie wiem
Sektor żywności pochodzenia zwierzęcego i innych towarów pochodzenia zwierzęcego (np. wełny, skóry)
Chemikalia
Budownictwo/infrastruktura
Energia/biopaliwa
Produkcja
Inne usługi (np. edukacja, szpitale, usługi doradcze, technologie informacyjno-komunikacyjne)
Wyroby włókiennicze
Górnictwo/ropa naftowa i gaz
Sektor żywności i pasz pochodzenia roślinnego
Turystyka
Sektor transportu
Inne

P1.2.1 Jeżeli wybrali Państwo odpowiedź „Inne”, prosimy wskazać sektor(-y):

Wniosek:

Wszystkie sektory i towary mają znaczenie dla prawodawstwa UE, w tym sektora finansowego. Należy je oceniać nie tylko pod kątem ich wpływu na wylesianie i degradację lasów, ale także na degradację ekosystemów oraz łamanie praw człowieka.

P1.3 W jakim stopniu Państwa zdaniem konsumpcja następujących grup towarów na rynku UE przyczynia się do wylesiania i degradacji lasów? Prosimy ocenić każdy z poniższych wariantów w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak wpływu, 2 oznacza „w znikomym stopniu”, 3 - „w umiarkowanym stopniu”, 4 - „w wysokim stopniu”, a 5 - „w bardzo wysokim stopniu”.

  1 2 3 4 5 Nie wiem
Produkty pochodzenia zwierzęcego (np. tłuszcz zwierzęcy, krew, mięso, mleko, jaja, skóry, wełna oraz produkty wytwarzane z tych surowców)
Zboża (np. pszenica, kukurydza zwyczajna, ryż, jęczmień, owies, żyto, sorgo)
Uprawy roślin paszowych (tj. uprawy przeznaczone głównie na pasze)
Owoce i warzywa
Uprawy przemysłowe (np. kauczuk, tytoń, rośliny włókniste)
Produkty przemysłu wydobywczego (np. metale szlachetne, rudy, węgiel kamienny)
Ropa naftowa i gaz
Uprawy roślin oleistych (np. soja, palma, rzepak, słonecznik, gorczyca, len, jatrofa przeczyszczająca, orzech kokosowy, konopie siewne)
Stymulanty (kawa, kakao, herbata)
Rośliny cukrowe
Drewno i towary drewnopochodne, w tym pulpa i granulat drzewny
Inne

P1.3.1 Jeżeli wybrali Państwo odpowiedź „Inne”, prosimy wskazać grupę(-y) towarów:

Wniosek:

Wszystkie towary, są istotne dla prawodawstwa UE. Powinny być oceniane na bieżąco, w oparciu o obiektywne i naukowe kryteria, pod kątem ich wpływu na wylesianie, degradację lasów i ekosystemów oraz naruszenia praw człowieka.

P1.4 W jakim stopniu Państwa zdaniem następujące czynniki przyczyniają się do konsumpcji (na rynku UE) produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów? Prosimy ocenić każdy z poniższych wariantów w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak wpływu, 2 oznacza „w znikomym stopniu”, 3 - „w umiarkowanym stopniu”, 4 - „w wysokim stopniu”, a 5 - „w bardzo wysokim stopniu”.

  1 2 3 4 5 Nie wiem
Nieświadomość wpływu konkretnych produktów lub przedsiębiorstw na wylesianie
Brak uzgodnionych regulacji/norm w zakresie definicji produktów lub towarów „niepowodujących wylesiania”.
Brak dostępności produktów pochodzących z „czystych” łańcuchów dostaw
Brak wiarygodności produktów prowadzanych do obrotu jako przyjazne dla lasów lub niepowodujące wylesiania
Cena takich produktów nie odzwierciedla negatywnych społecznych/ekologicznych efektów zewnętrznych związanych z wpływem, jaki proces ich wytworzenia wywiera na lasy
W ramach regulacji nie ogranicza się sprzedaży towarów związanych z wylesianiem
Niedokładna lub niewystarczająca sprawozdawczość w zakresie wpływu działalności gospodarczej na lasy
Obywateli nie stać na zakup produktów niepowodujących wylesiania, które są sprzedawane po wyższych cenach
Inne

P1.4.1 Jeżeli wybrali Państwo odpowiedź „Inne”, prosimy wskazać czynnik(-i):

P1.5 W jakim stopniu Państwa zdaniem następujące problemy przyczyniają się do wylesiania i degradacji lasów? Prosimy ocenić każdy z poniższych wariantów w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak wpływu, 2 oznacza „w znikomym stopniu”, 3 - „w umiarkowanym stopniu”, 4 - „w wysokim stopniu”, a 5 - „w bardzo wysokim stopniu”.

  1 2 3 4 5 Nie wiem
Brak rozsądnej polityki na poziomie globalnym, co pogłębia problem wylesiania i degradacji lasów
Brak rozsądnej polityki na poziomie UE ograniczającej do minimum udział w wylesianiu i degradacji lasów
Brak rozsądnej polityki na poziomie krajowym i regionalnym ograniczającej do minimum przyczynianie się do wylesiania i degradacji lasów w państwach członkowskich UE
Brak rozsądnej polityki na poziomie krajowym i regionalnym ograniczającej do minimum przyczynianie się do wylesiania i degradacji lasów w państwach niebędących członkiem UE
Brak egzekwowania obowiązującej polityki w państwach członkowskich UE
Brak egzekwowania obowiązującej polityki w państwach niebędących członkiem UE
Brak inwestycji w zrównoważone gospodarowanie gruntami w państwach członkowskich UE doświadczających problemu wylesiania i degradacji lasów
Brak inwestycji w zrównoważone gospodarowanie gruntami w państwach niebędących członkiem UE doświadczających problemu wylesiania i degradacji lasów
Korupcja w instytucjach publicznych w państwach członkowskich UE
Korupcja w instytucjach publicznych w państwach niebędących członkiem UE
Brak zainteresowania tą kwestią lub brak przywództwa politycznego w tej kwestii w państwach członkowskich UE
Brak zainteresowania tą kwestią lub brak przywództwa politycznego w tej kwestii w państwach niebędących członkiem UE
Ubóstwo, brak pewności co do długości dzierżawy gruntu, brak zasobów i inne problemy w państwach doświadczających problemu wylesiania i degradacji lasów
Inne

P1.5.1 Jeżeli wybrali Państwo odpowiedź „Inne”, prosimy wskazać problem(-y):

Sekcja II: Odpowiedzialność za podejmowanie decyzji


Celem następnego pytania jest ustalenie, na jakim szczeblu lub na jakich szczeblach władzy Państwa zdaniem powinna spoczywać odpowiedzialność za przeciwdziałanie wylesianiu i degradacji lasów związanymi z unijną konsumpcją.

P2.1 Na jakim szczeblu władzy należy opracowywać i wdrażać środki służące przeciwdziałaniu wylesianiu i degradacji lasów wynikających z działalności UE (tj. na jakim szczeblu takie działania byłyby najskuteczniejsze)?

Multiple choice question
 • Na szczeblu lokalnym/regionalnym w państwach członkowskich UE
 • Na szczeblu krajowym w państwach członkowskich UE
 • Na szczeblu UE
 • Na szczeblu międzynarodowym
 • Nie wiem

Sekcja III: Potencjalne środki po stronie popytu i ich skutki


Na podstawie następujących pytań pragniemy dowiedzieć się, co sądzą Państwo na temat charakteru i skali potencjalnych środków mających na celu ograniczenie wylesiania i degradacji lasów związanych ze śladem Unii Europejskiej. Proponowane środki obejmują wiele różnych regulacyjnych i nieregulacyjnych wariantów strategicznych.

P3.1 Z punktu widzenia konsumenta proszę wskazać, na ile informacje o wpływie nabywanych przez Państwa produktów i usług na wylesianie i degradację lasów wpłynęłyby na podejmowane przez Państwa decyzje o zakupie.

 • W ogóle nie
 • W niewielkim stopniu
 • Trudno powiedzieć
 • W pewnym stopniu
 • W bardzo wysokim stopniu
 • Nie wiem

P3.2 Mając na uwadze koszty i korzyści, jaki zakres produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów należałoby Państwa zdaniem objąć przyszłymi środkami polityki UE?

 • Wiele produktów, w tym wszystkie (lub niemal wszystkie), które potencjalnie wpływają na wylesianie
 • Ograniczoną liczbę produktów, koncentrując się na produktach o największym wpływie
 • Nie wiem

P3.3 Jakiego rodzaju kwestii związanych z pochodzeniem produktów powinny Państwa zdaniem dotyczyć przyszłe środki UE?

 • Legalności takich produktów, rozumianej jako ich zgodność z wymogami prawnymi w dziedzinie leśnictwa i zmiany użytkowania gruntów, obowiązującymi w państwie ich pochodzenia
 • Zrównoważonego charakteru takich produktów związanego z lasami, rozumianego jako ich zgodność z wymogami określanymi przez UE (zgodnymi z zasadami Światowej Organizacji Handlu i opartymi na zobowiązaniach międzynarodowych) w dziedzinie leśnictwa i zmiany użytkowania gruntów, na podstawie unijnej definicji terminu „niepowodujący wylesiania”
 • Zarówno legalności, jak i zrównoważonego charakteru takich produktów związanego z lasami, zgodnie z definicjami podanymi powyżej
 • Nie wiem
 • Inne

P3.3.1 Jeżeli wybrali Państwo odpowiedź „Zarówno legalności, jak i zrównoważonego charakteru takich produktów związanego z lasami”, prosimy wskazać, jak Państwa zdaniem można by to osiągnąć:

Wniosek:

Towary nie powinny być wprowadzane do obrotu w UE, jeżeli istnieje ryzyko, że powstały z naruszeniem prawa kraju pochodzenia, a także jeżeli nie spełniają unijnych kryteriów zrównoważonego rozwoju mających na celu zapobieganie niszczenia lasów i ekosystemów oraz naruszaniu praw człowieka.

P3.3.2 Jeżeli wybrali Państwo odpowiedź „Inne”, prosimy wskazać te kwestie:

P3.4 Jakiego rodzaju lasy należy traktować priorytetowo w ramach środków mających na celu ograniczenie do minimum szkód w środowisku wynikających z wylesiania i degradacji lasów? Prosimy ocenić każdy z poniższych wariantów w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „Nieistotne”, a 5 - „Bardzo istotne”.

  1 2 3 4 5 Nie wiem
Lasy pierwotne (definiowane jako „naturalnie regenerujący się las z gatunkami rodzimymi, gdzie nie istnieją wyraźnie widoczne ślady działalności człowieka, a procesy ekologiczne nie zostały w istotny sposób zaburzone”)
Pozostałe naturalnie regenerujące się lasy (tj. naturalnie regenerujący się las, gdzie istnieją wyraźnie widoczne ślady działalności człowieka)
Lasy sadzone (definiowane jako „lasy składające się głównie z drzew pochodzących z sadzenia lub celowego zasiewu”)
Inne (prosimy wskazać, jakie)

P3.4.1 Jeżeli wybrali Państwo odpowiedź „Inne”, prosimy wskazać rodzaj lasu(-ów):

P3.5 Czy Państwa zdaniem wylesianie (na przykład wyrąb lasów pod plantacje upraw) w jednej lokalizacji można kompensować sadzeniem drzew w innej lokalizacji do celów oceny, czy dany produkt nie powoduje wylesianie?

 • Tak
 • Nie
 • Zgadzam się tylko w pewnym stopniu
 • Jedynie w przypadku określonych rodzajów lasów (prosimy wskazać, jakich)
 • Nie wiem

P3.6 Które niżej wymienione środki są najodpowiedniejsze do celów przeciwdziałania wylesianiu i degradacji lasów związanych z unijną konsumpcją? Niektóre niżej wymienione środki wzajemnie się uzupełniają i można je łączyć. Prosimy ocenić każdy ze środków w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „zupełnie nieodpowiedni”, 2 - „raczej nieodpowiedni”, 3 - „trudno powiedzieć”, 4 - „raczej odpowiedni”, a 5 - „zdecydowanie odpowiedni”.

  1 2 3 4 5 Nie wiem
Uzależnienie wprowadzenia do obrotu w UE towarów lub produktów od spełnienia przez nie wymogu lub normy określonych dla danej kategorii produktu i dotyczących niepowodowania wylesiania (a w rezultacie zakaz, zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami UE, wprowadzania do obrotu towarów, które nie są zgodne z tymi normami)
Dobrowolne etykietowanie (np. podobne do etykiet ekologicznych dla produktów ekologicznych)
Obowiązkowe etykietowanie (np. podobne do etykiet z informacjami o wartości odżywczej na produktach spożywczych)
Publiczne krajowe systemy weryfikacji legalności, wykaz podmiotów objętych zakazem, system ostrzeżeń dla krajów i zakaz wywozu do UE (powielenie - z koniecznymi dostosowaniami - istniejącego unijnego prawodawstwa dotyczącego nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (połowów NNN)).
Dobrowolna należyta staranność
Obowiązkowa należyta staranność
Obowiązkowy publiczny system certyfikacji
Systemy prywatnej certyfikacji, nowe i już wprowadzone na rynku UE
Sporządzanie analizy porównawczej lub ocen państw (np. indeksu) ukazujących do celów informacyjnych, które państwa są narażone na wylesianie lub degradację lasów i skutecznie je zwalczają
Promowanie handlu legalnymi i zrównoważonymi produktami za pośrednictwem umów handlowych i inwestycyjnych
Obowiązkowe ujawnianie informacji (w tym korporacyjna sprawozdawczość niefinansowa)
Pomoc w zakresie rozwoju i współpracy na rzecz państw będących producentami
Kampanie informacyjne dla konsumentów w UE
Zielona dyplomacja
Inne środki (prosimy określić)

P3.6.1 Jeżeli wybrali Państwo odpowiedź „Inne”, prosimy wskazać środek lub środki:

Wniosek:

Nowe prawodawstwo jest priorytetem, ale ważne jest też wzmocnienie innych środków politycznych, w tym współpracy z krajami producentów i konsumentów w celu rozwiązania problemu wylesiania, degradacji lasów i naturalnych ekosystemów, a także naruszeń praw człowieka.

P3.7 Jeżeli jako wariant rozważano by podejście zakładające zachowanie należytej staranności lub określone jego elementy (również w połączeniu z innymi środkami), które podejścia dotyczące należytej staranności są Państwa zdaniem najodpowiedniejsze?

 • Obowiązkowe podejście specyficzne dla danego produktu, koncentrujące się na informowaniu, ocenie ryzyka i ograniczaniu ryzyka oraz obejmujące cały łańcuch dostaw
 • Ogólne podejście koncentrujące się na inicjatywie w zakresie zrównoważonego ładu korporacyjnego dotyczącej praw człowieka i obowiązku dochowania należytej staranności w zakresie ochrony środowiska oraz obowiązkowego zachowania należytej staranności w gospodarczych łańcuchach wartości
 • Dobrowolne podejście obejmujące identyfikację faktycznych i potencjalnych niekorzystnych skutków działań, łańcucha dostaw i innych relacji biznesowych, zapobieganie takim skutkom, ich ograniczanie oraz uwzględnianie różnych sposobów ich eliminowania
 • Inne (prosimy określić)
 • Nie wiem

P3.8 Jeżeli jako wariant rozważano by podejście przyjęte w przypadku nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (połowy NNN) lub określone jego elementy (również w połączeniu z innymi środkami), które z następujących elementów byłyby Państwa zdaniem istotne?

Multiple choice question
 • Nałożenie na państwa trzecie wymogu ustanowienia własnych publicznych krajowych systemów weryfikacji legalności na potrzeby sprzedaży produktów do UE
 • Kary dla państw UE i unijnych podmiotów, które nie przestrzegają przepisów
 • Wykaz podmiotów objętych zakazem
 • System ostrzeżeń i zakazów dla krajów, w ramach którego w UE można zakazać wprowadzania produktów z państw trzecich, które nie spełniają określonych kryteriów
 • Inne (prosimy określić)
 • Nie wiem

Sekcja IV: Uwagi końcowe.


P4.1 Czy mają Państwo jakiekolwiek inne przemyślenia (które nie pojawiły się w pozostałej części kwestionariusza) na temat unijnej konsumpcji oraz wylesiania i degradacji lasów?

 • Tak (prosimy określić)
 • Nie

P4.1.1 Jeżeli tak, prosimy podać szczegóły:

Wniosek:

Potrzebne są regulacje prawne, które zagwarantują, że towary na rynku UE będą zrównoważone, nie mające wpływu na degradację lasów naturalnych i innych ekosystemów oraz identyfikowalne w całym łańcuchu dostaw. Prawo powinno być zgodne z międzynarodowymi standardami i zobowiązaniami w zakresie praw człowieka. Należy przestrzegać praw ludności lokalnej, której życie zależy od lasów. Prawo powinno mieć również zastosowanie dla sektora finansowego, w tym dla banków.

P4.2 Czy mogą Państwo polecić jakiekolwiek organizacje, przedsiębiorstwa lub badaczy, z którymi moglibyśmy się skontaktować w celu zgromadzenia dalszych informacji na ten temat?