Our response to the European Commission’s public consultation for a strong law against deforestation, nature destruction and human rights violations

 

The European Commission has opened an online consultation to ask the public which measures the EU should take to address the EU’s role in deforestation. We have until 10 December 2020 when the consultation will close.This is your chance to take action and make your voice heard on what a new EU law should look like!

The answers from the #Together4Forests campaign focus on our call for strong, new EU legislation to address not only deforestation and forest degradation, but also ecosystem conversion and degradation, as well as the protection of human rights - including Indigenous Peoples and local communities. Some questions have been left unanswered as we do not provide answers to questions which would divert attention away from the need for new legislation or away from the responsibility of our political leaders. For example, we did not favour consumer information as a key solution, since the burden of sustainability should not be put on consumers’ choices only! 

Vårt svar på Europeiska kommissionens offentliga samråd för en stark lagstiftning mot avskogning, naturförstörelse och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Avsnitt I: Problemen med avskogning och skogsförstörelse


I detta avsnitt vill vi höra dina åsikter om avskogning och skogsförstörelse. Avsnittet innehåller frågor om problemens omfattning, drivkrafterna bakom avskogning och skogsförstörelse och EU:s roll i att minska avskogning och skogsförstörelse med koppling till produkter som släpps ut på EU:s marknad.

F1.1 Hur mycket tror du att en insats på EU-nivå om konsumtion av varor inom EU skulle minska den globala avskogningen och skogsförstörelsen?

 • Inte alls
 • Mycket lite
 • Något
 • Mycket
 • Väldigt mycket
 • Vet ej

F1.2 I vilken utsträckning anser du att var och en av de ekonomiska sektorerna nedan bidrar till avskogning och skogsförstörelse genom de varor och tjänster som de tillhandahåller (på EU:s marknad)? Rangordna varje alternativ nedan på en skala av 1 till 5, där 1 betyder ”inte alls”, 2 ”i liten utsträckning”, 3 ”i måttlig utsträckning”, 4 ”i stor utsträckning” och 5 ”i mycket stor utsträckning”.

  1 2 3 4 5 Vet ej
Djurbaserade livsmedel och icke-livsmedelsprodukter (t.ex. ull och läder)
Kemikalier
Byggindustri/infrastruktur
Energi/biobränslen
Tillverkning
Andra tjänster (t.ex. utbildning, sjukhus, rådgivning, IKT)
Textilier
Gruvdrift/olja och gas
Växtbaserade livsmedel och foder
Turism
Transporter
Annat

F1.2.1 Om du har svarat ”annat”, ange vilken/vilka sektorer

Vårt svar:

Alla sektorer och handelsvaror är relevanta för EU-lagstiftningen, inklusive finanssektorn. De bör utvärderas inte bara utifrån sin inverkan på avskogning och skogsförstörelse, utan också för omvandling och förstörelse av ekosystem samt kränkningar av mänskliga rättigheter.

F1.3 I vilken uträckning anser du att följande råvarukategorier bidrar till avskogning och skogsförstörelse genom sin konsumtion på EU:s marknad? Rangordna varje alternativ nedan på en skala av 1 till 5, där 1 betyder ”inte alls”, 2 ”i liten utsträckning”, 3 ”i måttlig utsträckning”, 4 ”i stor utsträckning” och 5 ”i mycket stor utsträckning”.

  1 2 3 4 5 Vet ej
Djurbaserade produkter (t.ex. djurfett, blod, kött, mjölk, ägg, skinn, ull samt produkter tillverkade av dessa råvaror)
Spannmål (t.ex. vete, majs, ris, korn, havre, råg, durra)
Fodergrödor (dvs. grödor som främst odlas för att användas som djurfoder)
Frukt och grönsaker
Industrigrödor (t.ex. gummi, tobak, fiberväxter)
Gruvprodukter (t.ex. ädla metaller, malm, kol)
Olja och gas
Oljegrödor (t.ex. sojabönor, palm, raps, solros, senap, lin, jatrofa, kokos, hampa)
Centralstimulerande medel (kaffe, kakao, te)
Sockergrödor
Trä och träbaserade råvaror, inklusive trämassa och träpelletar
Annat

F1.3.1 Om du har svarat ”annat”, ange vilken/vilka råvarukategorier

Vårt svar:

Alla råvaror är relevanta för EU-lagstiftningen. De bör utvärderas löpande och baseras på objektiva och vetenskapliga kriterier för deras inverkan på avskogning, skogsförstörelse, omvandling och förstörelse av ekosystem samt kränkningar av mänskliga rättigheter.

F1.4 I vilken utsträckning anser du att följande faktorer bidrar till konsumtionen (inom EU) av produkter med koppling till avskogning och skogsförstörelse? Rangordna varje alternativ nedan på en skala av 1 till 5, där 1 betyder ”inte alls”, 2 ”i liten utsträckning”, 3 ”i måttlig utsträckning”, 4 ”i stor utsträckning” och 5 ”i mycket stor utsträckning”.

  1 2 3 4 5 Vet ej
Bristande medvetenhet om specifika produkters eller företags bidrag till avskogningen
Brist på överenskomna regler/standarder för att definiera ”avskogningsfria” produkter eller råvaror
Bristande tillgång till produkter från ”rena” leveranskedjor
Bristande tilltro till produkter som marknadsförs som skogsvänliga eller avskogningsfria
Priset för sådana produkter återspeglar inte de negativa sociala/miljömässiga externa effekterna av produktionens inverkan på skogarna
Bestämmelser begränsar inte försäljningen av varor med koppling till avskogning
Inkorrekt eller otillräcklig rapportering om hur affärsverksamhet påverkar skogarna
Människor har inte råd att köpa avskogningsfria produkter, vilka säljs till ett högre pris
Annat

F1.4.1 Om du har svarat ”annat”, ange vilken/vilka faktorer

F1.5 I vilken utsträckning anser du att följande problem bidrar till avskogning och skogsförstörelse? Rangordna varje alternativ nedan på en skala av 1 till 5, där 1 betyder ”inte alls”, 2 ”i liten utsträckning”, 3 ”i måttlig utsträckning”, 4 ”i stor utsträckning” och 5 ”i mycket stor utsträckning”.

  1 2 3 4 5 Vet ej
Avsaknad av en sund politik på global nivå, vilket bidrar till avskogning och skogsförstörelse
Avsaknad av en sund politik på EU nivå som minimerar bidraget till avskogning och skogsförstörelse
Avsaknad av en sund politik på nationell/subnationell nivå som minimerar bidraget till avskogning och skogsförstörelse i alla EU-medlemsstater
Avsaknad av en sund politik på nationell/subnationell nivå som minimerar bidraget till avskogning och skogsförstörelse i tredjeländer
Bristfälligt verkställande av befintlig politik i EU-medlemsstaterna
Bristfälligt verkställande av befintlig politik i tredjeländer
Brist på investeringar i hållbar markförvaltning i EU-medlemsstater där det förekommer avskogning och skogsförstörelse
Brist på investeringar i hållbar markförvaltning i tredjeländer där det förekommer avskogning och skogsförstörelse
Korruption i offentliga institutioner i EU-medlemsstaterna
Korruption i offentliga institutioner i tredjeländer
Bristande intresse och/eller politiskt ledarskap i frågan i EU-medlemsstaterna
Bristande intresse och/eller politiskt ledarskap i frågan i tredjeländer
Fattigdom, osäker besittningsrätt, brist på resurser och andra problem i länder där det förekommer avskogning och skogsförstörelse
Annat

F1.5.1 Om du har svarat ”annat”, ange vilket/vilka problem

Avsnitt II: Ansvaret för beslutsfattande


Med följande fråga vill vi ta reda på vilken/vilka förvaltningsnivåer som du anser bör ha ansvaret för att bekämpa avskogning och skogsförstörelse med koppling till konsumtionen inom EU.

F2.1 På vilken förvaltningsnivå bör åtgärder mot EU-driven avskogning och skogsförstörelse utformas och genomföras (dvs. på vilken nivå skulle de vara mest effektiva)?

Multiple choice question
 • Lokal/subnationell nivå i EU-medlemsstaterna
 • Nationellt i EU-medlemsstaterna
 • EU-nivå
 • Internationell nivå
 • Vet ej

Avsnitt III: Potentiella åtgärder på efterfrågesidan och deras effekt


Med följande frågor vill vi ta reda på dina åsikter om karaktären och omfattningen av potentiella åtgärder mot avskogning och skogsförstörelse med koppling till EU:s fotavtryck. De föreslagna åtgärderna inbegriper ett antal olika lagstiftningsåtgärder och icke-lagstiftningsåtgärder.

F3.1 I din roll som konsument, hur skulle information om hur de produkter och tjänster du köper påverkar avskogning och skogsförstörelse påverka dina inköpsbeslut?

 • Inte alls
 • Inte mycket
 • Varken eller
 • Något
 • Väldigt mycket
 • Vet ej

F3.2 Med tanke på kostnader och fördelar, vilka produktkategorier med koppling till avskogning och skogsförstörelse anser du bör omfattas av EU:s framtida politik?

 • Ett stort antal produkter, inklusive alla (eller nästan alla) som har en potentiell inverkan på avskogning
 • Ett begränsat antal produkter, med tonvikten på dem som har störst inverkan
 • Vet ej

F3.3 Vilken sorts problem i samband med produkters ursprung anser du att EU:s framtida åtgärder bör inriktas på?

 • Deras laglighet, dvs. deras förenlighet med de rättsliga kraven i deras ursprungsland när det gäller skogsbruk och förändrad markanvändning
 • Deras skogsrelaterade hållbarhet, dvs. deras förenlighet med krav som fastställts av EU (i enlighet med Världshandelsorganisationens regler och baserade på internationella åtaganden) när det gäller skogsbruk och förändrad markanvändning, baserat på en EU-definition av ”avskogningsfri”
 • Både deras laglighet och deras skogsrelaterade hållbarhet, i enlighet med ovanstående definitioner av dessa begrepp
 • Vet ej
 • Annat

F3.3.1 Om du har svarat ”både deras laglighet och deras skogsrelaterade hållbarhet”, ange hur du anser att det skulle kunna uppnås

Vårt svar:

Produkter bör inte hamna på EUs marknad om det finns risk att de är producerade i strid med lagstiftningen i ursprungslandet och om de inte uppfyller EUs hållbarhetskriterier för att förhindra skogs- och ekosystemförstörelse samt kränkningar av mänskliga rättigheter.

F3.3.2 Om du har svarat ”annat”, ange vilket/vilka problem

F3.4 Vilken skogstyp bör prioriteras inom ramen för åtgärderna för att minimera avskogningens och skogsförstörelsens miljöpåverkan? Rangordna varje alternativ på en skala av 1 till 5, där 1 betyder ”inte alls viktigt” och 5 betyder ”mycket viktigt”.

  1 2 3 4 5 Vet ej
Primärskog (dvs. naturligt återväxande skog med inhemska arter, där det inte finns några klart synliga tecken på mänsklig verksamhet och där de ekologiska processerna inte störts i betydande utsträckning)
Andra naturligt återväxande skogar (dvs. naturligt återväxande skog där det finns klart synliga tecken på mänsklig verksamhet)
Planterad skog (dvs. en skog som när den är mogen främst består av träd som etablerats genom plantering och/eller avsiktlig fröspridning)
Annat

F3.4.1 Om du har svarat ”annat”, ange vilken/vilka skogstyper

F3.5 Anser du att produkter ska tillåtas att definieras som ”avskogningsfria” om de är kopplade till avskogning (t.ex. genom avverkning av skog för att ersätta den med planterade grödor) på en plats som kompenseras genom trädplantering på en annan plats?

 • Ja
 • Nej
 • Bara i viss utsträckning
 • Endast när det gäller vissa skogstyper
 • Vet ej

F3.6 Vilka åtgärder i listan nedan är lämpligast för att bekämpa avskogning och skogsförstörelse med koppling till konsumtionen inom EU? Notera att vissa av åtgärderna nedan kompletterar varandra och skulle kunna kombineras. Rangordna varje alternativ nedan på en skala av 1 till 5, där 1 betyder ”helt olämplig”, 2 ”olämplig i viss mån”, 3 ”varken eller”, 4 ”lämplig i viss mån” och 5 ”helt lämplig”.

  1 2 3 4 5 Vet ej
Ett krav eller en standard om avskogningsfrihet som råvaror eller produkter i en produktkategori måste efterleva för att få släppas ut på EU:s marknad (och därmed också ett förbud, i linje med EU:s internationella åtaganden, mot utsläppande på marknaden av råvaror som inte uppfyller dessa standarder)
Frivillig märkning (t.ex. i stil med ekologiska märkningar på ekologiska produkter)
Obligatorisk märkning (t.ex. i stil med information om näringsinnehåll på livsmedelsprodukter)
Offentliga nationella verifieringssystem rörande laglighet, listor över förbjudna aktörer, en förteckning över länder som inte uppfyller vissa kriterier och ett förbud mot export till EU (en reproduktion, med nödvändiga anpassningar, av EU:s befintliga lagstiftning om olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (s.k. IUU-fiske))
Frivillig tillbörlig aktsamhet
Obligatorisk tillbörlig aktsamhet
Obligatoriskt offentligt certifieringssystem
Privata certifieringssystem, både nya och de som redan finns på EU:s marknad
Riktmärkning eller landsbedömningar (t.ex. index) som visar vilka länder som är utsatta för och effektivt bekämpar avskogning eller skogsförstörelse i informationssyfte
Främjande av handel med lagliga och hållbara produkter genom handels- och investeringsavtal
Obligatoriskt utlämnande av information (inbegripet företags icke-finansiella rapportering)
Stöd till utveckling och samarbete till producentländer
Konsumentupplysningskampanjer inom EU
Grön diplomati
Andra åtgärder (ange vilken/vilka)

F3.6.1 Om du har svarat ”andra åtgärder”, ange vilken/vilka åtgärder

Vårt svar:

Samtidigt som ny lagstiftning är prioriterat är det viktigt att stärka andra politiska åtgärder inklusive samarbete med producent- och konsumentländer för att åtgärda avskogning, skogsförstörelse, omvandling och förstörelse av naturliga ekosystem samt kränkningar av mänskliga rättigheter.

F3.7 Om en metod för tillbörlig aktsamhet, eller några av dess beståndsdelar, skulle övervägas som ett alternativ (även i kombination med andra åtgärder), vilken av följande metoder för tillbörlig aktsamhet anser du skulle vara mest lämplig?

 • En obligatorisk produktspecifik metod, med tonvikt på information, riskbedömning och riskminskning som omfattar hela leveranskedjan
 • En allmän metod som inriktas på initiativ för hållbar bolagsstyrning och omfattar mänskliga rättigheter och krav på miljömässig aktsamhet samt obligatorisk tillbörlig aktsamhet i hela den ekonomiska värdekedjan
 • En frivillig metod för att identifiera, förebygga, minska och ta hänsyn till sätt att ta itu med faktiska och potentiella negativa effekter i verksamheten, leveranskedjan och andra affärsrelationer
 • Annat
 • Vet ej

F3.8 Om metoden för olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske), eller några av dess beståndsdelar, skulle övervägas som ett alternativ (även i kombination med andra åtgärder), vilken av följande beståndsdelar skulle du betrakta som relevant?

Multiple choice question
 • Ett krav på att tredjeländer ska inrätta egna offentliga nationella verifieringssystem för laglighet för att få lov att sälja produkter till EU
 • Straffavgifter för EU-medlemsstater och aktörer som inte efterlever reglerna
 • En lista över förbjudna aktörer
 • Ett system med en förteckning över tredjeländer som inte uppfyller vissa kriterier, där dessa länder kan förbjudas att exportera till EU
 • Annat
 • Vet ej

Avsnitt IV: Avslutande anmärkningar


F4.1 Har du några andra synpunkter (på saker som inte har tagits upp på annat håll i frågeformuläret) när det gäller EU:s konsumtion, avskogning och skogsförstörelse?

 • Ja (ange vad)
 • Nej

F4.1.1 Om du har svarat ”ja”, förklara närmare

Vårt svar:

Ny lagstiftning behövs för att säkerställa att varor på EUs marknad är hållbara, fria från omvandling och förstörelse av naturliga skogar och andra ekosystem samt spårbara längs leveranskedjan. Lagstiftningen bör uppfylla internationella standarder och skyldigheter avseende mänskliga rättigheter. Urfolks rättigheter och rättigheter för lokalsamhällen som är beroende av skog måste erkännas. Lagstiftningen bör också gälla den finansiella sektorn, inklusive banker.

F4.2 Kan du rekommendera några organisationer, företag eller forskare som vi skulle kunna kontakta för att samla in information om detta ämne?