Our response to the European Commission’s public consultation for a strong law against deforestation, nature destruction and human rights violations

 

The European Commission has opened an online consultation to ask the public which measures the EU should take to address the EU’s role in deforestation. We have until 10 December 2020 when the consultation will close.This is your chance to take action and make your voice heard on what a new EU law should look like!

The answers from the #Together4Forests campaign focus on our call for strong, new EU legislation to address not only deforestation and forest degradation, but also ecosystem conversion and degradation, as well as the protection of human rights - including Indigenous Peoples and local communities. Some questions have been left unanswered as we do not provide answers to questions which would divert attention away from the need for new legislation or away from the responsibility of our political leaders. For example, we did not favour consumer information as a key solution, since the burden of sustainability should not be put on consumers’ choices only! 

Onze reactie op de openbare raadpleging van de Europese Commissie voor een sterke wet tegen ontbossing, natuurvernietiging en mensenrechtenschendingen.

Deel I: De problemen van ontbossing en aantasting van de bossen


In dit deel vragen wij u om uw mening over kwesties van ontbossing en aantasting van de bossen. Dit deel bevat vragen over de omvang van de problemen, de oorzaken van ontbossing en aantasting van de bossen, en de rol van de Europese Unie bij het terugdringen van ontbossing en aantasting van de bossen in verband met producten die in de EU op de markt worden gebracht.

V1.1 In welke mate denkt u dat maatregelen op EU-niveau inzake het verbruik van goederen in de EU de ontbossing en aantasting van de bossen op wereldschaal zullen doen afnemen?

 • Helemaal niet
 • Zeer weinig
 • Enigszins
 • In hoge mate
 • In sterke mate
 • Ik weet het niet

V1.2 In hoeverre draagt volgens u elk van de onderstaande economische sectoren bij aan de ontbossing en de aantasting van de bossen via de goederen en diensten die zij leveren (op de EU-markt)? Geef voor elke onderstaande optie een cijfer op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 voor helemaal geen bijdrage, 2 voor een lage bijdrage, 3 voor een matige bijdrage, 4 voor een hoge bijdrage en 5 voor een zeer hoge bijdrage staat.

  1 2 3 4 5 Ik weet het niet
Sector voor dierlijk voedsel en niet-voedsel (bv. wol, leer)
Chemie
Bouw/infrastructuur
Energie/biobrandstoffen
Industrie
Andere diensten (bv. onderwijs, ziekenhuizen, adviesdiensten, ICT)
Textiel
Mijnbouw/olie en gas
Sector voor plantaardige levensmiddelen en diervoeders
Toerisme
Vervoer
Andere

V1.2.1 Indien “andere”, gelieve de sector(en) te specificeren

Onze inzending:

Alle sectoren en grondstoffen zijn relevant voor de EU-wetgeving, inclusief de financiële sector. Deze sectoren en grondstoffen moeten niet alleen worden beoordeeld op hun impact op ontbossing en degradatie, maar ook op conversie van andere ecosystemen en mensenrechtenschendingen.

V1.3 In hoeverre dragen volgens u de volgende productgroepen bij aan de ontbossing en de aantasting van de bossen als gevolg van hun consumptie op de EU-markt? Geef voor elke onderstaande optie een cijfer op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 voor helemaal geen bijdrage, 2 voor een lage bijdrage, 3 voor een matige bijdrage, 4 voor een hoge bijdrage en 5 voor een zeer hoge bijdrage staat.

  1 2 3 4 5 Ik weet het niet
Dierlijke producten (bv. dierlijk vet, bloed, vlees, melk, eieren, huid, wol, en producten die van deze grondstoffen zijn gemaakt)
Granen (bv. tarwe, maïs, rijst, gerst, haver, rogge, sorghum)
Voedergewassen (d.w.z. gewassen die hoofdzakelijk voor diervoeder worden geteeld)
Groenten en fruit
Industriële gewassen (bv. rubber, tabak, vezelgewassen)
Mijnbouwproducten (bv. edele metalen, ertsen, steenkool)
Olie en gas
Oliehoudende gewassen (bv. sojabonen, palm, koolzaad, zonnebloem, koolzaad, mosterd, vlas, jatropha, kokosnoot, hennep)
Producten die stimulerende stoffen bevatten (koffie, cacao, thee)
Suikergewassen
Hout en producten op houtbasis, met inbegrip van pulp en houtpellets
Andere

V1.3.1 Indien “andere”, gelieve de sector(en) te specificeren

Onze inzending:

Alle grondstoffen zijn relevant voor de EU-wetgeving. Ze moeten beoordeeld worden op basis van objectieve en wetenschappelijke criteria met betrekking tot hun impact op: ontbossing, aantasting van bossen, conversie en aantasting van andere ecosystemen en mensenrechtenschendingen.

V1.4 In hoeverre dragen volgens u de volgende factoren bij aan de consumptie (binnen de EU) van producten die verband houden met ontbossing en aantasting van de bossen? Geef voor elke onderstaande optie een cijfer op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 voor helemaal geen bijdrage, 2 voor een lage bijdrage, 3 voor een matige bijdrage, 4 voor een hoge bijdrage en 5 voor een zeer hoge bijdrage staat.

  1 2 3 4 5 Ik weet het niet
Gebrek aan bewustzijn over de bijdrage van specifieke producten of bedrijven aan de ontbossing
Gebrek aan regels/normen om “ontbossingsvrije” producten of grondstoffen te definiëren
Gebrek aan beschikbaarheid van producten uit “schone” toeleveringsketens
Gebrek aan betrouwbaarheid van producten die als bosvriendelijk of ontbossingsvrij op de markt worden gebracht
De voor dergelijke producten betaalde prijs weerspiegelt niet de negatieve sociale/milieugevolgen die de productie ervan voor de bossen veroorzaakt
In de regelgeving zijn geen beperkingen voorzien voor de verkoop van goederen die verband houden met ontbossing
Onnauwkeurige of ontoereikende rapportage over de impact van bedrijfsactiviteiten op de bossen
Burgers kunnen zich niet veroorloven om ontbossingsvrije producten te kopen, die tegen hogere prijzen op de markt worden gebracht.
Andere

V1.4.1 Indien “andere”, gelieve de sector(en) te specificeren

V1.5 In hoeverre dragen volgens u de volgende problemen bij aan ontbossing en aantasting van de bossen? Geef voor elke onderstaande optie een cijfer op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 voor helemaal geen bijdrage, 2 voor een lage bijdrage, 3 voor een matige bijdrage, 4 voor een hoge bijdrage en 5 voor een zeer hoge bijdrage staat.

  1 2 3 4 5 Ik weet het niet
Het ontbreken van een deugdelijk beleid op mondiaal niveau, wat bijdraagt aan ontbossing en aantasting van de bossen
Het ontbreken van een deugdelijk beleid op EU-niveau dat de bijdrage aan ontbossing en aantasting van de bossen tot een minimum beperkt
Het ontbreken van een deugdelijk beleid op nationaal/subnationaal niveau dat de bijdrage aan ontbossing en aantasting van de bossen in EU-lidstaten tot een minimum beperkt
Het ontbreken van een deugdelijk beleid op nationaal/subnationaal niveau dat de bijdrage aan ontbossing en aantasting van de bossen in niet-EU-landen tot een minimum beperkt
Gebrek aan handhaving van bestaand beleid in EU-lidstaten
Gebrek aan handhaving van bestaand beleid in niet-EU-lidstaten
Gebrek aan investeringen in duurzaam landbeheer in landen die ontbossing en aantasting van de bossen ondervinden binnen de EU-lidstaten
Gebrek aan investeringen in duurzaam landbeheer in landen die ontbossing en aantasting van de bossen ondervinden binnen de niet-EU-lidstaten
Corruptie in overheidsinstellingen in EU-lidstaten
Corruptie in overheidsinstellingen in niet-EU-lidstaten
Gebrek aan belangstelling en/of politiek leiderschap voor deze kwestie in EU-lidstaten
Gebrek aan belangstelling en/of politiek leiderschap voor deze kwestie in niet-EU-lidstaten
Armoede, onzeker grondbezit, gebrek aan hulpbronnen en andere problemen in landen die te maken hebben met ontbossing en aantasting van de bossen
Andere

V1.5.1 Indien “andere”, gelieve het probleem/de problemen te specificeren

Deel II: Verantwoordelijkheid voor de besluitvorming


De volgende vraag is bedoeld om uw mening te kennen over de bestuursniveaus die verantwoordelijk zouden moeten zijn voor de aanpak van ontbossing en aantasting van de bossen in verband met de EU-consumptie.

V2.1 Op welk bestuursniveau moeten maatregelen ter bestrijding van door de EU veroorzaakte ontbossing en aantasting van de bossen worden ontworpen en uitgevoerd (d.w.z. op welk niveau zouden zij het meest doeltreffend zijn)?

Multiple choice question
 • Lokaal/subnationaal in de EU-lidstaten
 • Nationaal in de EU-lidstaten
 • EU-niveau
 • Internationaal
 • Ik weet het niet

Deel III: Potentiële maatregelen aan de vraagzijde en de gevolgen daarvan


In de volgende vragen wordt uw mening gevraagd over de aard en de omvang van potentiële maatregelen om de ontbossing en de aantasting van de bossen in verband met de voetafdruk van de Europese Unie te beteugelen. De voorgestelde maatregelen omvatten een verscheidenheid aan regelgevende en niet-regelgevende beleidsopties.

V3.1 Hoe zou informatie over de gevolgen van ontbossing en aantasting van de bossen in verband met de producten en diensten die u koopt, u als consument in uw aankoopbeslissingen beïnvloeden?

 • Helemaal niet
 • Weinig
 • Neutraal
 • Enigszins
 • In sterke mate
 • Ik weet het niet

V3.2 Welke reeks producten die verband houden met ontbossing en aantasting van de bossen, moet volgens u onder de toekomstige EU-beleidsmaatregelen vallen, waarbij rekening moet worden gehouden met de kosten en baten?

 • Een groot aantal producten, waaronder alle (of bijna alle) producten die een potentiële impact op ontbossing hebben
 • Een beperkt aantal producten, en met name de producten die de grootste impact hebben
 • Ik weet het niet

V3.3 Welke kwesties in verband met de oorsprong van producten moeten volgens u in de toekomst door EU-maatregelen worden aangepakt?

 • De legaliteit van de producten, in die zin dat zij moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften van hun land van oorsprong inzake bosbouw en veranderingen in het landgebruik
 • Hun bosgerelateerde duurzaamheid, in die zin dat zij moeten voldoen aan door de EU vastgestelde eisen (in overeenstemming met de regels van de Wereldhandelsorganisatie en voortbouwend op internationale verbintenissen) inzake bosbouw en veranderingen in het landgebruik op basis van een EU-definitie van “ontbossingsvrij”
 • Zowel de legaliteit als de bosgerelateerde duurzaamheid van producten, zoals hierboven gedefinieerd
 • Ik weet het niet
 • Andere

V3.3.1 Indien u “zowel de legaliteit als de bosgerelateerde duurzaamheid van producten” hebt geselecteerd, gelieve aan te geven hoe dit volgens u bereikt kan worden

Onze inzending:

Goederen mogen niet op de EU-markt worden gebracht als het risico bestaat dat ze worden geproduceerd in strijd met de wetgeving van het land van herkomst en ze niet voldoen aan de EU-duurzaamheidscriteria om vernietiging van bossen en ecosystemen en mensenrechtenschendingen te voorkomen.

V3.3.2 Indien u “andere” hebt geselecteerd, gelieve de kwestie(s) te specificeren

V3.4 Welk soort bossen moet voorrang krijgen in de maatregelen om de milieuschade als gevolg van ontbossing en aantasting van de bossen tot een minimum te beperken? Beoordeel ze elk op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 voor helemaal niet belangrijk en 5 voor zeer belangrijk staat.

  1 2 3 4 5 Ik weet het niet
Primaire bossen (gedefinieerd als “natuurlijk geregenereerde bossen van inheemse soorten, waar geen duidelijk zichtbare aanwijzingen van menselijke activiteiten zijn en de ecologische processen niet significant worden verstoord”)
Andere natuurlijk geregenereerde bossen (d.w.z. een natuurlijk geregenereerd bos waar duidelijk zichtbare aanwijzingen van menselijke activiteiten zijn)
Aangeplante bossen (gedefinieerd als “een bos dat op volwassen leeftijd voornamelijk bestaat uit bomen die door aanplanting en/of opzettelijke zaaiing tot stand zijn gekomen”)
Andere (gelieve aan te geven welke)

V3.4.1 Indien “andere”, gelieve het soort bos(sen) aan te geven

V3.5 Denkt u dat ontbossing (bijvoorbeeld het kappen van bossen om ze te vervangen door gewasaanplantingen) op de ene locatie kan worden gecompenseerd door bomen te planten op een andere locatie, in het kader van de beoordeling of een product ontbossingsvrij is?

 • Ja
 • Nee
 • Tot op zekere hoogte
 • Alleen voor specifieke typen bossen (gelieve aan te geven welke)
 • Ik weet het niet

V3.6 Welke maatregelen uit de onderstaande lijst zijn het meest geschikt om het probleem van de ontbossing en aantasting van de bossen in verband met de EU-consumptie aan te pakken? Sommige van de hieronder weergegeven maatregelen zijn complementair en kunnen in combinatie voorkomen. Beoordeel elke maatregel op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 voor helemaal niet geschikt, 2 voor enigszins ongeschikt, 3 voor neutraal, 4 voor enigszins geschikt, en 5 voor volledig geschikt staat.

  1 2 3 4 5 Ik weet het niet
Een ontbossingsvrije eis of norm waaraan goederen of producten in hun productcategorie moeten voldoen om in de EU in de handel te worden gebracht (en bijgevolg een verbod, overeenkomstig de internationale verbintenissen van de EU, op het in de handel brengen van goederen die niet aan die normen voldoen)
Vrijwillige etikettering (bv. vergelijkbaar met biologische etiketten voor biologische producten)
Verplichte etikettering (bv. vergelijkbaar met de etiketten met voedingsinformatie op levensmiddelen)
Openbare nationale regelingen voor de controle van legaliteit, lijsten van verboden marktdeelnemers, waarschuwings- en toegangontzeggingssystemen van landen en uitvoerverboden naar de EU (een replicatie, met de nodige aanpassingen, van de geldende EU-wetgeving voor het bestrijden van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij))
Vrijwillige due diligence
Verplichte due diligence
Verplicht openbaar certificeringssysteem
Particuliere certificeringssystemen, zowel nieuwe als reeds bestaande op de EU-markt
Het opstellen van benchmarks of landenevaluaties (bv. index) die voor informatieve doeleinden tonen welke landen zijn blootgesteld aan ontbossing of aantasting van de bossen, en deze doeltreffend bestrijden
Bevordering van de handel in legale en duurzame producten door middel van handels- en investeringsovereenkomsten
Verplichte openbaarmaking van informatie (waaronder niet-financiële bedrijfsrapportage)
Ontwikkelings- en samenwerkingssteun aan producerende landen
Consumentenvoorlichtingscampagnes in de EU
Groene diplomatie
Andere maatregel(en) (gelieve te specificeren)

V3.6.1 Indien “andere maatregel(en)”, gelieve de maatregel(en) te specificeren

Onze inzending:

Hoewel nieuwe wetgeving een prioriteit is, is het ook belangrijk om andere beleidsmaatregelen te versterken, waaronder samenwerking met producerende en andere consumerende landen om ontbossing, degradatie, conversie van andere ecosystemen en mensenrechtenschendingen aan te pakken.

V3.7 Als een due diligence-aanpak, of bepaalde elementen daarvan, als een optie zou worden beschouwd (ook in combinatie met andere maatregelen), welke van de volgende due diligence-aanpakken zou u dan het meest geschikt vinden?

 • Een verplichte productspecifieke aanpak, waarbij de nadruk ligt op informatie, risicobeoordeling en risicobeperking voor de hele toeleveringsketen
 • Een algemene aanpak die is toegespitst op initiatieven voor duurzaam ondernemingsbestuur dat zich richt op mensenrechten, de zorgplicht voor het milieu en een verplichte due diligence in economische waardeketens
 • Een vrijwillige aanpak om bestaande en potentiële negatieve gevolgen voor de activiteiten, de toeleveringsketen en andere zakelijke relaties op te sporen, te voorkomen, te beperken en deze aanpakken te verantwoorden.
 • Andere (gelieve te specificeren)
 • Ik weet het niet

V3.8 Indien de aanpak van illegale, ongemelde en ongereglementeerde (IOO) visserij, of bepaalde elementen daarvan, als een optie zou worden beschouwd (ook in combinatie met andere), welke van de volgende elementen zou u dan relevant vinden?

Multiple choice question
 • Derde landen de verplichting opleggen om hun eigen openbare nationale regelingen voor de controle van wettigheid op te zetten, teneinde producten aan de EU te verkopen
 • Sancties voor EU-landen en marktdeelnemers die zich niet aan de regels houden
 • Lijsten van verboden marktdeelnemers
 • Waarschuwings- en toegangontzeggingssysteem van landen, waarmee de uitvoer van derde landen die niet aan bepaalde criteria voldoen, in de EU kan worden verboden.
 • Andere (gelieve te specificeren)
 • Ik weet het niet

Deel IV: Slotopmerkingen


V4.1 Hebt u andere zienswijzen (die in de rest van de vragenlijst niet aan de orde zijn gekomen) over het onderwerp van de EU-consumptie en de ontbossing en aantasting van de bossen?

 • Ja (gelieve te specificeren)
 • Nee

V4.1.1 Zo ja, gelieve toe te lichten

Onze inzending:

Nieuwe wetgeving is nodig om zeker te zijn dat de grondstoffen op de EU-markt duurzaam zijn, vrij van conversie van natuurlijke bossen en andere ecosystemen en ook traceerbaar zijn in de handelsketen. De wet moet voldoen aan internationale normen en verplichtingen op het gebied van mensenrechten. De rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen die afhankelijk zijn van bossen, moeten worden erkend. De wet moet ook gelden voor de financiële sector, inclusief banken.

V4.2 Kunt u organisaties, bedrijven of onderzoekers aanbevelen waarmee wij contact kunnen opnemen om meer informatie over dit onderwerp te verzamelen?